Hva er psykomotorisk fysioterapi?

Mål med behandlingen
Vi arbeider ut fra at emosjonell belastning, tidligere sykdommer og ergonomiske forhold gir utslag i vår muskulatur, respirasjon og i det vegetative nervesystem. PMF har som mål å endre pasientens kroppsholdning og pustemønster, og å påvirke spenningsnivået i kroppen. Vi lærer pasienten å oppleve kroppen, å oppleve via kroppen og å uttrykke seg gjennom kroppen. Det kan skisseres som å utvikle varhet og kontakt med kroppens signaler og reaksjonsmåter, og å gi pasienten opplevelse av sammenheng mellom kropp og følelser.

Undersøkelsen
Vi undersøker alltid pasientens kroppsholdning, fleksibilitet, pustemønster og muskulatur, og danner oss et bilde av i hvilken grad pasienten har omstillingsmuligheter. Undersøkelsen, sammenholdt med anamnesen, sier noe om i hvilken grad pasienten er tjent med omstillende behandling.

Hva gjør vi
Vi lirker frem nye holdningsmønstre ved massasje, øvelser og frigjøring av pust. Kroppslig omstilling er noe mer enn avspenning. Vi bygger på pasientens potensialer for å oppnå mer stabilitet i kroppen.

Tidsaspektet
I starten får pasienten behandling en gang i uken, deretter hver 14. dag, så etterhvert sjeldnere. Behandlingen tar en time. Behandling krever rekvisisjon/ henvisning fra lege.


Hva er det bra for?

Behandlingen egner seg best for pasienter med muskel- og skjellettlidelser, lettere nervøse lidelser, vegetative forstyrrelser og kroniske lidelser som for eksempel astma, hypertensjon, bechterew og polyarthrit. Enkelte psykiatriske pasienter kan ha nytte av PMF, men det kan kreve samarbeid med psykiater eller psykolog.

Fakta

PMF er en norsk behandling utviklet av psykiater Trygve Bråtøy og fysioterapeut Aadel Bulow Hansen i 1950-årene. Den er siden videreutviklet og blir praktisert av spesialutdannede fysioterapeuter som må ha spesialutdanning for å bruke denne behandlingsformen. Psykomotorisk fysioterapi er en fysioterapeutisk metode som krever henvisning/rekvisisjon fra lege. Du kan og lese mer her.